ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีเปิด “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” 
ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีเปิด “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” 
ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เพื่อเป็นการขยายการให้บริการและเพิ่มความสะดวกสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด พร้อมกับการจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้กับประชาชนในหัวข้อ “มะเร็งช่องปาก รู้เร็วรักษาได้” โดยแพทย์หญิงฝนทิพ แจ้งแสง แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก และ ทันตแพทย์จักรพันธุ์ สามไพบูลย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ สำหรับโรคมะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ในคนไทย โดยพบในเพศชายเป็นลำดับที่ 4 และในเพศหญิงเป็นลำดับที่ 7 โครงการนี้จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมะเร็งช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากให้ได้รับการตรวจประเมินด้วยเทคนิคที่ทันสมัย คือ การวิเคราะห์แอลโอเอช ในกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เคี้ยวหมาก รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง หรือกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย คือ มีแผ่นฝ้าสีขาวถูไม่ออก หรือแผ่นฝ้าสีแดง มีก้อนภายในช่องปากบริเวณขอบลิ้น ใต้ลิ้น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือทางการแพทย์กับกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรองพิเศษ กองบัญชาการกองทัพอากาศ การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม และประสานความร่วมมือ การพัฒนางานวิจัย การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ในการสนับสนุนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจะก่อให้เกิดการผลิตบุคลากรร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป  

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 Chulabhorn Royal Academy International Conference 2017 on “INNOVATION IN CANCER RESEARCH AND CARE”เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยี การแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ผลิตผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่นำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานสากล บนหลักความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “INNOVATION IN CANCER RESEARCH AND CARE” เป็นโครงการประชุมวิชาการครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1 26 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1 กำหนดการเปิดรับสมัครรอบแรกในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 นี้   ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล รวมพลัง สานฝัน สร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1”  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ   เปิดรับสมัครรอบแรก วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560   รับจำนวน 3,000 คน สามารถสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) ชั้น 1 เวลา 9.00-15.00 น. หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.cracharityrun.com   รายได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2560​   ประเภทการวิ่งและค่าสมัคร เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ    Fun Run – 5 KM        ค่าสมัคร 400 บาท เดินวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง       Cancer Fun Run – 5 KM  ค่าสมัคร 400 บาท มินิมาราธอน   Mini-Half Marathon –

พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นชื่อของอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย ขนาด 400 เตียง  ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง เพื่อถวายสดุดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เผยว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจร ขนาด 400 เตียง ตามที่ทรงมีพระดำริให้จัดสร้างส่วนขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกโรคให้กับประชาชน และผู้ป่วยโรคอื่นๆ นอกเหนือไปจากโรคมะเร็ง พร้อมทั้งเป็นวิทยาลัยผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน ตลอดจนถึงการพัฒนาศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนคนไทย และระบบสาธารณสุขไทยทั้งในระดับชุมชนและประเทศต่อไป ทั้งนี้ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” ขนาด 400 เตียงนี้ อยู่ในแผนดำเนินงานจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยายซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2564 เป็นแผนงานต่อจากการขยายอาคารผู้ป่วยทั่วไป ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 30 เตียง บนพื้นที่ 17 ไร่ ในบริเวณศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ที่จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการปลายปี 2560 นี้

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จับมือ “UCL” มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  ร่วมลงนาม MOU พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์แนวใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สถาบันการศึกษาแห่งใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพระบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยสู่ระดับสากล กับทางมหาวิทยาลัยยูซีแอล (University College London: UCL) มหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของโลก ในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตนานาชาติ เตรียมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีเป้าหมายการผลิตแพทย์ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะมีความโดดเด่นเป็นผู้นำในวิชาชีพ และมีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยและวิชาการให้กับระบบสาธารณสุขไทยทั้งในระดับชุมชนและประเทศต่อไป   ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล มีผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ จึงก่อให้เกิดแผนการจัดตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน และวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นที่แรกของประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (Bioinformatics and Systems Biology) ในระดับปริญญาตรี โดยรุกหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ และจากที่ได้เสด็จไปเจรจาความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ณ สหราชอาณาจักร ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นในรอบปีที่ผ่านมา ทาง UCL คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ตอบโจทย์การร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานชั้นแนวหน้า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและจัดหา คัดสรรคณาจารย์ให้แก่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาระดับสากล นักศึกษาของเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากคณาจารย์ต่างชาติและในประเทศผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานของ UCL ในสาขาต่างๆ และเมื่อเรียนจบไปจะมีความสามารถสูงในการทำงานวิจัยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เตรียมที่จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคต ตามพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทาน พระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผู้มีจิตศรัทธา ที่สนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป เข้าเฝ้าและรับพระราชทานเข็มพระนาม

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทาน พระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผู้มีจิตศรัทธา ที่สนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป เข้าเฝ้าและรับพระราชทานเข็มพระนาม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช2560   ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการจัดสร้างเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ และรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการขยายการให้บริการทางการแพทย์ จากเป็นโรงพยาบาล เฉพาะทางขนาด 100 เตียง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง เพื่อเพิ่มโอกาส การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ ในการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ขาดแคลนของประเทศอีกด้วย   สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานนามโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง ว่า “ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง เพื่อถวายราชสดุดี

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทและกำลังใจแก่แพทย์ใหม่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทและกำลังใจแก่แพทย์ใหม่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  กราบทูลรายงาน ถึงการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขยายการให้บริการทางการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ขาดแคลนของประเทศ จึงทรงพระกรุณาพระราชทานนามโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง ว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์       ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกตัวแพทย์ใหม่ และแพทย์ใช้ทุน เข้าเฝ้าถวายตัว โดยมี แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูรลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์และบริการทางการแพทย์ เข้าเฝ้าถวายดอกไม้ ธูปเทียนแพ พร้อมด้วยแพทย์ใหม่ที่เข้าเฝ้าถวายตัว เพื่อเข้าร่วมรับฟังพระราชทานพระโอวาท จำนวนทั้งสิ้น 48 คน แบ่งเป็นแพทย์สาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาโสต ศอ นาสิก 3 คน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ 2 คน   สาขารังสีวินิจฉัย 3 คน สาขารังสีรักษา