ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่องผลการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ระดับปริญญาตรี ประเภทผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF

ประกาศโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

Download PDF / ดาวน์โหลด PDF

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รอบที่ 4 (Admissions) และรอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 4 Admission ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2 )

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียด สมัครออนไลน์ได้ที่ : admission.pccms.ac.th/Sono Phone : 02-576-6000 กด 0 ติดต่อโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ Mobile : 06-2882-3200 (วันและเวลาราชการ) E-mail :  [email protected] Facebook fanpage : Sonographer school CRA